Адвокати

Г-ца Маргарета Тасева

Г-ца Маргарета Крстеска
Адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3233 599

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: margareta.taseva@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Интелектуална сопственост
 • Работни односи и вработувања
 • Граѓанско право
 • Недвижности
 • Облигационо право

Образование

 • 2013 Правосуден испит (Министерство за правда на Република Македонија)
 • 2012 Испит за Застапник за заштита на индустриска сопственост (Државен завод за индустриска сопственост)
 • 2012 Магистер по Граѓанско право (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“, Скопје, Македонија)
 • 2008 Дипломиран правник (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје)

Професионално искуство

 • (јануари 2014 – тековно) Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (декември 2009 – декември 2013) Приправник во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (февруари 2009 – ноември 2009) Волонтер во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ

Професионални членства

 • Државен завод за индустриска сопственост
 • Адвокатска комора на Македонија

Публикации

 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2017
 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2016
 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2015
 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2014
 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2013

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски
 • Бугарски

Г-ѓа Соња Стојчевска

Г-ѓа Соња Стојчевска
Адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3233 599

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Повеќе

Делокруг на работа

 • Работни односи и вработувања
 • Договорно право
 • Граѓанско право
 • Управно право
 • Облигационо право

Образование

 • 2009  (Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Правен факултет “Јустинијан I”, Скопје, Македонија)
 • 2011 Магистер по кривично право (Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Правен факултет “Јустинијан I”, Скопје, Македонија)

Професионално искуство

 • (април 2014 – тековно) Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (ноември 2011 – март 2014) Приправник во Адвокатско Друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (септември 2010 – април  2010) Волонтер во Министерство за правда на Република Македонија

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски

Г-н Александар Крстески

Г-н Александар Крстески
Адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3233 699

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: a.krsteski@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Деловно право
 • Странски инвестиции
 • Јавни набавки
 • Граѓанско право
 • Трговско право

Образование

 • 2012 Магистер по право (Мастер студии по деловно право, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје, Македонија)
 • 2010 Дипломиран правник (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје, Македонија 2010)

Професионално искуство

 • (јули 2014 – тековно) Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (март 2012 – јуни 2014) Приправник во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (јуни 2010 – октомври 2010) Волонтер во Основен суд Прилеп

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски

Г-ца Ирена Димитриевиќ

Г-ца Ирена Димитриевиќ
Адвокат

Контакт

Тел. +389 (0) 2 3115 205 локал 34

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: i.dimitrievic@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Деловно право
 • Трговско право
 • Интелектуална сопственост
 • Работни односи и вработување
 • Граѓанско право

Образование

 • 2013 Правосуден испит ( Министерство за правда на Република Македонија)
 • 2011 Магистер по Деловно право (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје, Македонија)
 • 2008 Дипломиран правник (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје, Македонија)

Професионално искуство

 • (јануари 2015 – тековно) Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (ноември 2014 – декември 2014) Адвокатски стручен соработник во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (септември 2012 – февруари 2014) Администратор во Делко ДООЕЛ Скопје
 • (декември 2009 – декември 2011) Правен Администратор во ЕВН Македонија

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски
 • Грчки (основно ниво)

Г-ца Сандра Чакмакова

Г-ца Сандра Чакмакова
Адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205 локал 33

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: sandra.cakmakova@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Деловно право
 • Трговско право
 • Интелектуална сопственост
 • Работни односи и вработување
 • Граѓанско право
 • Корпоративно право
 • Управно право
 • Облигационо право

Образование

 • 2018 – Испит за Застапник за заштита на индустриска сопственост (Државен завод за индустриска сопственост)
 • 2015 – Правосуден испит (Министерство за правда на Република Македонија)
 • 2014 – LLM  магистер по право (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје, Македонија – магистер по деловно право)
 • 2012 Дипломиран правник (Универзитет “ ФОН – Прв Приватен Универзитет” Правен Факултет)

Професионално искуство

 • (Јануари 2016 – тековно) Адвокат во Адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ.
 • (Октомври 2011 – Ноември 2015) Практицирање и Адвокатски приправник во Адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ.

Прием во адвокатска комора

 • 2016 Адвокатска комора на Република Македонија

Професионални членства

 • Државен завод за индустриска сопственост
 • Адвокатска комора на Република Македонија

Јазици

 • Англиски
 • Шпански
 • Српски
 • почетен Француски
 • Хрватски