Делокруг на работа

 • Спојувања и преземања
 • Странски и домашни инвестиции
 • Заеднички вложувања
 • Конкурентно право
 • Корпоративно право
 • Деловно право
 • Банкарство и финансии
 • Даночно право
 • Лиценци и концесии
 • Енергетика
 • Право на животна средина
 • Граѓанско право
 • Арбитража
 • Парница
 • Медијација
 • Облигационо право
 • Стечај
 • Трговско право
 • Интелектуална сопственост и трансфер на технологии
 • Франшиза
 • Управно право
 • Вработувања и работни односи
 • Договорно право
 • Право на потрошувачи
 • Право за комуникации
 • Недвижности
 • Хартии од вредност
 • Јавни набавки
 • Меѓународно приватно право
 • Просторно и урбанистичко планирање
 • Осигурување