Партнери

Г-ѓа Билјана Чакмакова
Постар партнер и адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: cakmakova@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Интелектуална сопственост и трансфер на технологии
 • Граѓанско право
 • Банкарство и финансии
 • Енергетика
 • Арбитража, Парница и Медијација
 • Вработувања и работни односи
 • Странски инвестиции
 • Јавни набавки

Образование

 • 1976 Дипломиран правник (Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен факултет  Скопје, Македонија)
 • 1977 Правосуден испит (Министерство за правда на Република Македонија)
 • 1994 Застапник за заштита на индустриска сопственост (Државен завод за индустриска сопственост)

Професионално искуство

 • (Јули 2005- до сега) Основач, Постар партнер и Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (1995-2005) Со-основач, партнер и адвокат во Друштво за правни работи Менс Легис ДОО Скопје
 • (1993-1995) Адвокат во Адвокатска канцеларија Чакмакова
 • (1984-1992) Судија во Апелационен суд и во Врховен суд во областа на работните односи и спорови, статусни спорови на друштвата и дел од Граѓанско право
 • (1976-1984) 1 година приправник, подоцна Стручен соработник во Апелационен суд и во Врховен суд

Прием во адвокатска комора

 • 1993 Адвокатска Комора на Република Македонија

Професионални асоцијации и членства

 • Член на Претседателство на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија
 • Арбитер при  Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија
 • Здружение на правници за трговско право
 • Здружение на застапници за интелектуална сопственост
 • Меѓународна Адвокатска Комора – претставник за областа Македонија и Американска Адвокатска Комора
 • Американска стопанска комора во Република Македонија
 • Основач на Здружение на жени-правници ТЕМИС
 • Основач на IDLO Алумни Асоцијацијата во Република Македонија
 • Mеѓународно Здружение на правници(UIA)
 • Mрежа за развој на трговските реформи во Југоисточна Европа во следниве организации: OECD, EBRD, World Bank, IFC

Публикации

 • Автор, “A Location for Arbitration”, ACQUISITION INTERNATIONAL, 2012
 • Автор “Managing & Protecting Intellectual Property Through M&A”, ACQUISITION INTERNATIONAL, 2012
 • Автор, “Macedonia: Top Tax Destination for Investors”, Invest to Vest, 2012
 • Автор, Setting up Shop, “Company Formations, ACQUISITION INTERNATIONAL, 2011
 • Q1 2011 Review, The Voice of Corporate Finance, ACQUISITION INTERNATIONAL, 2011
 • Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2011
 • Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2010
 • Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2009
 • Автор, Legislative development in Macedonia, IFLR 2007 Edition

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски

Г-ѓа Оливера Гроздановска
Партнер и адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3233 699

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: o.grozdanovska@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Корпоративно право
 • Арбитража, Парници и Медијација
 • Стечај
 • Договорно право
 • Заеднички вложувања
 • Странски инвестиции
 • Работни односи и вработување
 • Трговско право
 • Облигационо право
 • Даночно право
 • Граѓанско право

Образование

 • 1993 Дипломиран правник (Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Правeн факултет Скопје, Македонија )
 • 1996 Правосуден испит (Министерство за правда)

Професионално искуство

 • (Јули 2005- тековно) Партнер и адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (2001-2005) Адвокат во адвокатска канцеларија Билјана Чакмакова
 • (1996-2001) Управител на Друштво за правни работи Менс Легис ДОО Скопје

Прием во адвокатска комора

 • 1996 Адвокатска комора на Република Македонија

Професионални асоцијации и членства

 • Арбитер при  Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија
 • Адвокатска комора на Република Македонија
 • Меѓународно Здружение на правници(UIA)

Публикации

 • Автор, White Collar Crime, CEE Legal Matters, 2015

Јазици

 • Српски
 • Хрватски

Г-ѓа Весна Гаврилоска
Партнер и адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3233 599

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: v.gavriloska@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Спојувања и преземања
 • Банкарство и финансии
 • Конкуренција
 • Договорно право
 • Недвижности
 • Арбитража, парница и медијација
 • Енергетско право
 • Облигационо право
 • Трговско право

Образование

 • 1994 Дипломиран правник (Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен факултет  Скопје, Македонија)
 • 1996 Правосуден испит (Министерство за правда)

Професионално искуство

 • (јули 2005- тековно) Партнер и адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (2000-2005) Адвокат во адвокатска канцеларија Билјана Чакмакова
 • (1998-2000) Стручен соработник во адвокатска канцеларија Билјана Чакмакова
 • (1997-1998) Правен советник во Државен завод за геодетски активности, Скопје
 • (1994-1996) Приправник во Основен суд Скопје 2 Скопје

Прием во адвокатска комора

 • 2000 Адвокатска комора на Република Македонија

Професионални асоцијации и членства

 • Арбитер при  Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија
 • Адвокатска комора на Република Македонија
 • Меѓународно Здружение на правници(UIA)

Публикации

 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2016
 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2015
 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2014
 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2013
 • Ко-Автор, Macedonia Chapter, Getting the Deal Through, Merger Control, 2012

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски

Г-ѓа Елена Димова – Иваноска
Помлад партнер и Адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205 локал 33

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: elena.dimova@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Договорно право
 • Деловно право
 • Странски инвестиции
 • Право на странци
 • Градежно право
 • Граѓанско право
 • Конкурентско право и концентрации
 • Парници
 • Управно право
 • Даночно право

Образование

 • 2009 Дипломиран правник (Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Правен факултет “Јустинијан I”, Скопје, Македонија)
 • 2012 Правосуден испит (Министерство за правда на Република Македонија)
 • 2012 Испит за Застапник за заштита на индустриска сопственост (Државен завод за индустриска сопственост)
 • 2010 – тековно Мастер студии по Деловно право (Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Правен факултет “Јустинијан I”, Скопје, Македонија)

Професионално искуство

 • (февруари 2017 – тековно) Помлад партнер и Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (април 2012 – јануари 2017) Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (декември 2010 – март 2012) Приправник во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (jуни 2010 – декември 2010) Приправник во адвокатско друштво
 • (2009 – јуни 2010) Приправник во адвокатска канцеларија

Прием во адвокатска комора

 • 2012 Адвокатска комора на Република Македонија

Професионални членства

 • Адвокатска комора на Република Македонија
 • Државен завод за индустриска сопственост

Јазици

 • Англиски
 • Германски
 • Српски
 • Хрватски
 • Бугарски
 • Француски (средно ниво)

Г-н Владимир Боцевски

Г-н Владимир Боцевски

Помлад партнер и Адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205 локал 22

Факс. + 389 (0) 0 3111 521

Е-маил: v.bocevski@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Договорно право
 • Корпоративно право
 • Деловно право
 • Странски инвестиции
 • Лиценци и концесии
 • Право на животна средина
 • Обезбедувања
 • Право за странци

Образование

 • 2005 Дипломиран правник (Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен факултет “Јустинијан I”, Скопје, Македонија)
 • 2009 Правосуден испит (Министерство за правда на Република Македонија)

Професионално искуство

 • (септември 2018 – тековно) Помлад партнер и Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (2009 – август 2018) Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (2005 – 2008) Приправник во Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА

Прием во адвокатска комора

 • 2009 Адвокатска комора на Република Македонија

Професионални членства

 • Адвокатска комора на Република Македонија

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски