Услуги

Во принцип, адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ ги нуди следните правни услуги на своите клиенти:

  • Преглед и анализа на сите доставени релевантни документи;
  • Преглед и анализа на сите применливи закони во Република Македонија;
  • Подготвување на правни мислења согласно применливите закони и регулативи на Република Македонија;
  • Подготвување на сите потребни правни документи;
  • Правно застапување на интересите на клиентот во постапки пред органите на државната управа и институциите на Република Македонија;
  • Застапување пред надлежните судови;
  • Присуство на состаноци / преговори;
  • Основање на друштва, подготовка на документи за регистрација, и регистрација во Трговскиот регистар и Регистарот на странски инвестиции во Централниот регистар на Република Македонија;
  • Подготовка на сите видови на корпоративни документи.